top of page
ייפוי כוח מתמשך

 

האני מאמין של משרד עו"ד דניאל ויגלר

 

  • לפעול בנחישות, נאמנות ומקצועיות על מנת למקסם את תוצאות ההליך המשפטי.

  • להעניק ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי וגילוי רגישות לצרכי לקוחות המשרד.

  • זיהוי מהיר של צרכי הלקוח והתאמת האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול הליכי המשפט.

  • התמחות מקיפה בניהול תיקי משפחה וירושה ומתן שירותים בתחומים משפטיים נוספים.

  • הקפדה על מענה מהיר וזמינות ללקוחות המשרד.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם החושש מהעתיד לבוא ומהשאלה מי ידאג להם במצבים של חולי, נכות או תלות פיסית מוגבלות נפשית, זקנה, תאונות וממצבים לא צפויים אחרים. ממומלץ לכל אדם לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר מאפשר לכל אחד לבחור מי ידאג לו. חוק ייפוי הכוח המשמשך כביכול התהווה ונוסח מתוך מחשבה על הגיל השלישי, אך למעשה צעירים רבים עורכים ייפוי כוח בשל היכולת לקבוע מי יטפל בעניינים במידה ולא יוכלו לעשות כן.

  

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  (1962) מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר בשני מצבים:

1.  כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו".

2. כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

ב- 2016 תוקן החוק והשינוי המרכזי בו היה האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במקרה שהוא לא יהיה מסוגל לקחת החלטות עבור עצמו ובמידה וכושר השיפוט שלו נפגם. הרעיון המרכזי בשינוי הוא, שמירת כבוד האדם ומימוש רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. ייפוי הכוח מאפשר לממנה שליטה בחשבונותיו ובכספיו, קביעת הטיפולים הרפואיים אותם הוא אינו רוצה לעבור, עשוי לתרום להקטנת הסכסוכים והעומס הרגשי המופעל על המשפחה במצבים כאלו, להגדיל את השקיפות בין בני המשפחה המטפלים ולהקטין את הבירוקרטיה מול המדינה.

 

יתרונו המרכזי של ייפוי הכוח המתמשך הוא בחירה מרצון ובצלילות מי יטפל בענייניו של דורש המסמך וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר. ייפוי הכוח יכול להינתן לכל ענייניו האישיים כגון: צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, רווחתו או צרכיו החברתיים, לענייניו הרפואיים (ניתן לערוך בנפרד "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד) וענייניו הכלכליים: טיפול בנכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. ניתן לנסח את ייפוי הכוח רק לחלק מהעניינים על פי קביעתו של הממנה.

 

ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב שבו האדם יאבד את כשרותו המשפטית, כך שבעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח כניסת מיופה הכוח לתפקידו תוכל להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס. מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה (המיופה), ועליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

את ייפוי הכוח המתמשך מכינים אצל עורך דין שעבר הסמכה ייחודית של משרד המשפטים. את הייפוי הכוח  מפקידים במאגר מיוחד במשרד המשפטים שם הוא נשמר עד כניסתו לתוקף.

כתבות בנושא גירושין

חוק הגישור בהליך גירושין
הליך הגירושין עם חוק הגישור החדש שנכנס לתוקפו ביולי 2016
לכתבה המלאה >>
הפרת הסכם גירושין היא הפרת הדין
הפרת הסכם גירושין היא הפרת הדין לכתבה המלאה>>
איך בוחרים עו"ד גירושין

איך בוחרים עו"ד לטיפול בתיק גירושין? לכתבה המלאה>>

טעויות נפוצות בגירושין
bottom of page